Azintal forte là thuốc gì

     
bớt 30.000 cho giao dịch trên 600.000 bớt 50.000 cho giao dịch trên 1.000.000 ( áp dụng cho deals tiếp theo )
*
azintal9 R7182
*
azintal3 L4243
*
azintal1 O6501
*
azintal2 A0574
*
azintal4 K4400
*
azintal5 C1514
*
azintal6 B0531
*
azintal7 N5805