Ingenuity là gì

     
Below are sample sentences containing the word "ingenuity" from the English - Vietnamese Dictionary. We can refer to lớn these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "ingenuity", or refer to lớn the context using the word "ingenuity" in the English - Vietnamese Dictionary.

Bạn đang xem: Ingenuity là gì


1. That"s Yankee ingenuity!

Đó chính là tài khéo léo của bạn Mỹ

2. You cannot fault his ingenuity, as always.

nhỏ không thể chê trách được hắn luôn luôn luôn khôn khéo

3. All had amazing endurance, local know-how, và ingenuity. ( WHOOPING call )

vớ cả đều phải có sức chịu đựng phi thường, tiếp nối địa phương và sự khéo léo.

4. There is ingenuity, of course, but it lacks a central focus.

thực trạng trên không tất yếu là quan lại trọng, tuy vậy không có ý nghĩa sâu sắc căn bản.

5. Setting a good example often requires not only ingenuity but also great effort.

bài toán nêu gương xuất sắc thường đòi hỏi không những khôn khéo mà còn phải nỗ lực nhiều nữa.

6. Parents can be flexible in their teaching methods, using imagination & ingenuity.

bố mẹ có thể biến hóa năng động trong phương thức dạy dỗ, khéo dùng trí tưởng tượng với óc sáng sủa tạo.

7. How might ingenuity help us to lớn lead a life of self-sacrifice?

Sự khôn khéo có thể giúp họ thế nào để sống đời sống tự hy sinh?

8. It"s made out of spruce và canvas and good old-fashioned American ingenuity.

Nó được gia công từ mộc vân sam và vải bạt nhờ sự sáng chế của fan mĩ.

9. MECHANICAL GEARS have long been thought lớn be solely a product of human ingenuity.

từ lâu, bạn ta xem bánh răng cưa là thành phầm có một ko hai vì chưng con fan tài tình tạo ra ra.

10. They are so bedazzled by man’s ingenuity that they see no need for such a revelation.

Họ cảm thấy thán phục năng lực của con fan đến đỗi chúng ta không cảm thấy phải đến một sự bật mí dường ấy.

11. Yet, they also took the initiative to lớn alleviate the affliction, such as by using ingenuity lớn escape oppressors.

Xem thêm: Cách Kiểm Tra Và Kết Nối Máy In Qua Địa Chỉ Ip Win 10, Chia Sẻ Máy In Qua Địa Chỉ Ip

mặc dù thế, chúng ta cũng chủ động làm vơi bớt nỗi đau khổ, ví dụ như dùng trí khôn để thoát khỏi tay những kẻ áp bức.

12. At the same time, he took the initiative khổng lồ alleviate the situation, using ingenuity to escape his pursuers.

Đồng thời, ông đã chủ động làm nhẹ bớt tình cảnh, bằng cách dùng thông minh để ra khỏi những kẻ xua bắt ông.

13. These Hannibal surmounted with ingenuity, such as when he used vinegar & fire to break through a rockfall.

Sự khắc phục và hạn chế của Hannibal cùng với sự khôn khéo là đã áp dụng dấm cùng lửa nhằm phá vỡ phần nhiều tảng đá.

14. Regarding nuclear weapons, author Herman Wouk said: “The ingenuity, labor, & treasure poured out on this . . . Insanity truly stun the mind.

người sáng tác Herman Wouk đã nói đến vũ khí nguyên tử: “Tất cả đa số sự khéo léo, công huân và tiền tài đổ vào đó... Sự cuồng loạn thật làm mờ lý trí.

15. “All the ingenuity of all the men under heaven could not compose and present lớn the world a book lượt thích the Book of Mormon.

“Tất cả tài khéo léo của toàn bộ mọi người dưới gầm trời thiết yếu sáng tác và trình bày cùng trần thế một quyển sách giống hệt như Sách mặc Môn.

16. Both the beauty & the usefulness of the tree remind many an admirer of the ingenuity & brilliance of the one who “constructed all things,” God. —Hebrews 3:4.

Vẻ rất đẹp lẫn công dụng của cây keo nhắc nhở nhiều người ngưỡng chiêu mộ tài khéo léo xuất chúng của Đấng “đã dựng nên muôn vật”, Đức Chúa Trời.—Hê-bơ-rơ 3:4.

17. His expertise extends to his ingenuity in dealing with difficult situations, such as difficult foes and deathtraps, in which he is capable of using available tools, including his suit, in unorthodox but effective ways.

trình độ chuyên môn của anh còn bao hàm cả sự khéo léo của mình trong bài toán đối phó với những trường hợp hóc búa, chẳng hạn như đương đầu với quân địch và thừa qua các cặm bả nguy hiểm, trong các số đó anh có khả năng sử dụng các công cụ tất cả sẵn, bao hàm cả cỗ giáp của mình, theo các cách không bao gồm thống tuy thế hiệu quả.

18. As I pondered the history of Dresden và marveled at the ingenuity và resolve of those who restored what had been so completely destroyed, I felt the sweet influence of the Holy Spirit.

Xem thêm: Easyanticheat Là Gì - #1: Easy Anti Cheat Là Gì

khi tôi suy ngẫm về lịch sử vẻ vang của Dresden và không thể tinh được trước tài chuyển phiên xở khéo léo và quyết tâm của không ít người đã hồi phục lại đều gì đã bị tàn phá trọn vẹn như vậy, tôi cảm thấy tác động tuyệt vời của Đức Thánh Linh.