Makefile là gì

     

1.Makefile là gì ?

– Makefile là 1 tập script chứa các thông tin : cấu tạo project ( file, dependence), và các lệnh để tạo ra file. Các file được tạo thành gọi là Target, các file nhờ vào được hotline là Dependence , lệnh được dùng để compile source code được gọi là Action. 1 cú pháp bao hàm Target,dependence , action được điện thoại tư vấn là 1 Rule.

Bạn đang xem: Makefile là gì

ví dụ makefile : Ta có những file ở đầu cuối đặt trong 1 thư mục : hello.h hello.c cùng main.c có source code như sau :

hello.h:

#ifndef _Hello_H_#define _Hello_H_#include void Xuat ();#endifhello.c:

#include "hello.h"void Xuat()printf ("Hello World !!!");main.c:

#include "hello.h"int main()Xuat();return 0;Khi đó ta đang viết 1 makefile nhằm compile các source code, tạo thành file thực thi có tên là main nhằm chạy chương trình.

Xem thêm: ' Dramatically Là Gì ? Nghĩa Của Từ : Dramatically

Trước tiên, chúng ta tạo 1 file có tên là Makefile hoặc makefile. Trên terminal gõ command :

gedit Makefile

Rồi gõ câu chữ của Makefile như sau:

Sau kia lưu lại, đặt Makefile trong cùng thư mục với source code. Tiếp đến trên terminal gõ command make .

Xem thêm: Trumpet Là Gì ? Trumpet Tiếng Anh Là Gì

Như vậy bạn vừa biên dịch xong chương trình, với khi gõ command ls trên terminal, bạn sẽ thấy trên màn hình có file main , đó là file vừa được tọa ra , nhằm chạy chương trình chúng ta gõ lệnh ./main .

Vậy là chúng ta vừa sử dụng thành công 1 Makefile rồi kia