Skeptical là gì

     
Model was also skeptical of the plan"s chances, pointing out that Konstantin Rokossovsky"s Central Front was strongly dug in và outnumbered him two to one in men, tanks và artillery.

Bạn đang xem: Skeptical là gì


Model cũng e ngại chiến lược tiến công trước, bởi theo đánh giá và nhận định của ông thì quân Liên Xô (Phương diện quân Xô thanhphodong.vnết Trung tâm) của Konstantin Rokossovsky đang đào hào đắp lũy vững chắc và kiên cố với số lính, số xe cộ tăng và hỏa lực gấp rất nhiều lần lần quân Đức.
One of the Apologie"s main strategies was to use the contradictory philosophies of skepticism & stoicism, personalized by Montaigne on one hand, và Epictetus on the other, in order to bring the unbeliever lớn such despair and confusion that he would embrace God.
Một trong những chiến lược chính của cuốn Apologie là sử dụng hai triết lý sống đối nghịch nhau, hoài nghi với khắc kỷ, biểu hiện qua tính biện pháp của Montaigne với Epictetus nhằm đẩy người không có niềm tin vào tình trạng vô vọng và sợ hãi để rồi cuối cùng đồng ý đến cùng với Chúa.
Four decades may be passed, but ideas put for, by Erik Von Däniken, are still captivating his followers. & frustrating the skeptics khổng lồ this day.
Bốn thập kỷ đã trôi qua, nhưng ý tưởng phát minh mà Erik Von Däniken đã nêu ra vẫn hấp dẫn những fan tin theo mang thuyết của ông, với đang làm cho nản lòng công ty nghĩa hoài nghi cho tới tận hôm nay.
The Committee for Skeptical Inquiry (CSI), although not a UFO organization, has investigated various UFO cases và has given a skeptical rethanhphodong.vnew of the phenomena in its publications, often in the Skeptical Inquirer magazine.
Naaman reconsidered his reaction & perhaps skeptically, but obediently, “went ... Down, và dipped himself seven times in Jordan” và was miraculously healed.8
Na A Man để ý đến lại bội nghịch ứng của mình và có lẽ hoài nghi, dẫu vậy vâng lời “xuống sông Giô Đanh, cùng tắm bản thân bảy lần” và được chữa lành một phương pháp kỳ diệu.8
Beginning in late 1997, MTV progressively reduced its airing of rock music thanhphodong.vndeos, leading to lớn the biểu ngữ among skeptics, "Rock is dead."
Bắt đầu từ cuối năm 1997, MTV dần dần giảm vạc sóng của các thanhphodong.vndeo nhạc rock, dẫn đến những vấn đề nghi vấn và gần như người hoài nghi "Rock đã chết."
18, 19. (a) How might we reason on the questions that skeptics raise regarding the events in Noah’s account?
18, 19. (a) Đối với những thắc mắc mà một vài người nêu lên về hồ hết sự khiếu nại trong lời trần thuật về Nô-ê, chúng ta có thể lý luận chũm nào?
Skepticism, based on the ideas of Hume, asserts that certainty about anything is impossible, so one can never know for sure whether or not a god exists.
Dựa trên những quan niệm của Dathanhphodong.vnd Hume, chủ nghĩa hoài nghi xác định rằng sự xác tín về thứ gì cũng là bất khả thi, cho nên vì thế người ta không bao giờ có thể nhận ra được sự mãi sau của Chúa Trời.
Well, you know, the people who are most skeptical about leaping to lớn evolutionary explanations for everything are the evolutionary psychologists themselves.
Những người nghi hoặc nhất về dancing vọt tới những giải thích tiến hóa cho đông đảo thứ đó là các nhà tâm lý học cải cách.
But of course there are skeptics who say if we look at the ethanhphodong.vndence of science, particularly neuroscience, it suggests that your mind, your essence, the real you, is very much dependent on a particular part of your body, that is, your brain.

Xem thêm: Cách Làm Đèn Lồng Bằng Lon Bia Đón Tết Trung Thu, Trở Về Tuổi Thơ Với 3 Cách Làm Lồng Đèn Từ Vỏ Lon


Nhưng dĩ nhiên là những người dân hoài nghi sẽ nói nếu chúng ta nhìn vào vật chứng khoa học, đặc biệt là khoa học tập thần kinh, nó nhận định rằng tâm trí bạn, tính biện pháp của bạn, yếu tố hoàn cảnh của bạn, rất phụ thuộc vào vào một thành phần của cơ thể, kia là bộ não.
The Cancer Society was skeptical of his dedication, but agreed to tư vấn Fox once he had acquired sponsors and requested he get a medical certificate from a heart specialist stating that he was fit lớn attempt the run.
Hội Ung thư trầm trồ hoài nghi về quyết chổ chính giữa của Fox, nhưng chấp nhận hỗ trợ anh một lúc anh đạt được nhà tài trợ và yêu cầu anh phải lấy giấy chứng nhận y tế tự một chuyên thanhphodong.vnên tim mạch rằng anh đủ tài năng thực hiện tại cuộc chạy.
The UMNO leaders were also skeptical of the idea of a merger due khổng lồ their distrust of the PAP government & concerns that the large Chinese population in Singapore would alter the racial balance on which their political nguồn base depended.
Các chỉ đạo của tổ chức triển khai dân tộc Mã Lai thống tốt nhất cũng hoài nghi về phát minh sáp nhập vày họ thiếu tín nhiệm tưởng chính phủ của Đảng hành thanhphodong.vn Nhân dân UMNO và lúng túng rằng lượng cư dân người Hoa to tại Singapore đã gây biến đổi cân bằng dân tộc vốn là chỗ dựa mang đến nền tảng quyền lực tối cao chính trị của họ.
By 1967 this skeptical mood was widely shared inside the government, perhaps even more than in the public.
Doctors and scientists who were interthanhphodong.vnewed were skeptical about the validity of the near-death accounts.
Những chưng sĩ và công nghệ gia được phỏng vấn đã tỏ ra nghi ngờ giá trị của những sự tường thuật trong triệu chứng gần sự bị tiêu diệt này.
Skeptics generally consider the lights to lớn be related to lớn traffic passing on the nearby US Route 67 , or to lớn be electric by-products of the predominantly quartz hills in the area .
Người đa nghi nhận định rằng ánh đèn đó gồm liên quan đến những phương tiện giao thông lưu thông bên trên quốc lộ Route 67 gần đó hay 1 " sản phẩm " năng lượng điện tử của rất nhiều ngọn đồi có khá nhiều thạch anh trong khu vực đó .
The specific name referred lớn their hypothesis based on these specimens that nearly all Morrison diplodocid species are either growth stages or represent sexual dimorphism among members of the genus Amphicoelias, but this analysis has been met with skepticism and the publication itself has been disclaimed by its lead author, explaining that it is "obthanhphodong.vnously a drafted manuscript complete with typos, etc., and not a final paper.

Xem thêm: Bún Nem Nướng Tiếng Anh Là Gì ? Vietnamese Grilled Pork Sausage (Nem Nuong)


Giả thuyết của mình dựa trên những mẫu xét nghiệm là gần như tất cả các loài Diplodocus hệ tầng Morrison hay là trong giai đoạn cách tân và phát triển hoặc là đại diện thay mặt cho tính lưỡng hình giới tính (nghĩa là trong và một loài, dáng vẻ con đực lại trọn vẹn khác bé cái) giữa những loài trong đưa ra Amphicoelias, nhưng phần lớn phân tích này đã biết thành đặt nghi vấn với sự công bố này đã trở nên phủ nhận bởi ngay chính người sáng tác của nó, bọn họ đã lý giải rằng chính là "rõ ràng chỉ cần một bản thảo với các lỗi chủ yếu tả,.v.v. Và đây không hẳn là bài báo cáo hoàn chỉnh.
Danh sách tróc nã vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M